قابل توجه دامداران شهرستان فريدن

اموري كه در ارتباط با سلامت دام و جمعيت دامي باشد بهداشت دام گفته ميشود با توجه به اين كه تعداد زيادي از بيماريها دام  قابل انتقال از دام به انسان بوده لذا تامين بهداشت دام كمكي به بهداشت انسان وجامعه نيز مي باشد .از يك طرف گسترش روابط بين المللي واز طرف ديگر موضوع تجارت و از همه مهمتر سلامت و بهداشت جامعه انساني در گرو برنامه هايي است كه بتواند در زماني كوتاه منبع دامي كشور را از لوث وجود بيماريهايي كه اين جمعيت را تهديد مي نمايد پاك كند اين امر هم ميسر نيست مگر آن كه بهداشت دام و جايگاه دام تامين شده و در راه مراقبت بيماريهاي دامي و كنترل و مبازه با بيماريهاي تصميم گيريهاي دقيق ، منظم و با برنامه اي صحيح انجام داد .
  • اهميت بهداشت دام و جايگاه :
  •  تامين سلامت دام
  •  تامين مواد غذايي و پروتئين حيواني براي مصرف انسان ( افزايش توليد)
  • كمك به تامين سلامت جامعه ،كنترل و پيشگيري بيماريهاي قابل انتقال از حيوان به انسان ( وجود بيش از 400 نوع بيماري قابل انتقال از حيوان به انسات كه سلامت انسان و جامعه را مورد تهديد قرار ميدهد).
  • با ايجاد محيط سالم براي دام محيط زندگي انسانها نيز كه در ارتباط با دام هستند سالم ميگردد.
درحال بارگزاری