نشست صميمي نماينده مردم فريدن، فريدونشهر، چادگان و بوئين مياندشت با رؤساي ادارات منابع طبيعي

به نقل از روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان فريدن نشست صميمي با حضور نماينده مردم فريدن، فريدونشهر، چادگان و بوئين مياندشت و رؤساي ادارات منابع طبيعي اين شهرستانها در محل ايستگاه قهيز دامنه برگزار گرديد در اين نشت ابتدا كركوندي ريس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان فريدن توضيحاتي در خصوص ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي، مسائل و مشكلات موجود در سر راه اجراي اين قانون، مميزي مراتع و صدور پروانه چراي دام، سيماي منابع طبيعي شهرستان و نيز مسائل و مشكلات حوزه منابع طبيعي بازگو نمود.

در ادامه رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بوئين مياندشت مهاجرت را يكي از عوامل اصلي بوجود آمدن مشكلات در حوزه منابع طبيعي دانسته و توجه به مهاجرتها، تمركز درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي در خود شهرستان، افزايش اعتبارات منابع طبيعي بويژه افزايش اعتبارات آبخيزداري را درخواست نمود. غلامرضا كارگر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان چادگان به تشريح پروژه كنترل كوچ دام و اهميت اجراي اين پروژه در شهرستانها جهت حفظ و احياء مراتع ضرورت اجراي آن، تشريح فعاليتهاي بيولوژيك صورت گرفته در شهرستان و ساماندهي اين طرحها، توجه به حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك و افزايش اعتبارات جهت انجام اينگونه اقدامات پرداخت. رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري فريدونشهر توجه به مسائل زيست محيطي، كمبود آب و بيابان زائي را بزرگترين چالشهاي پيشروي انسانها دانست و با ارائه آمار و ارقامي از چگونگي وضعيت منابع طبيعي (جنگل و مرتع) ميزان فرسايش خاك ، ميزان سرانه فضاي سبز ، وسعت بيابان و سرانه آن در كشور و استان خواستار توجه بيش از پيش به اين منابع را درخواست نمود. ايشان داشتن 215 هكتار ذخيره گاه جنگلي را در شهرستان نعمت بسيار بزرگي دانست و كمبود اعتبار و  نيروي حفاظتي را عامل اصلي تخريب اين منابع برشمرد.

تركي نماينده مردم فريدن، فريدونشهر، چادگان و بوئين مياندشت بعد از شنيدن صحبتهاي رؤساي ادارات منابع طبيعي مشاركت بهره برداران عرصه هاي منابع طبيعي را جهت حفظ و احياء و توسعه اين منابع ضروري دانسته و اظهار داشت تمام تلاش خود را جهت بر طرف نمودن مشكلات مطروحه اصلاح و تصويب قوانين  موثر به كمك ديگر نمايندگان استان و مجلس به عمل خواهد آورد.

 
درحال بارگزاری