توزیع بذر کرفس کوهی (کلوس) و پیاز موسیر بین مرتعداران شهرستان فریدن

به گزارش مسئول روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن صد کیلوگرم بذر کرفس کوهی (کلوس) و یک تن پیاز موسیر در مراتع سطح شهرستان فریدن کشت شد. کیماسی افزود: از مقدار اعلام شده، در آبان ماه سالجاری میزان ششصد کیلوگرم پیاز موسیر و پنجاه کیلوگرم بذر کلوس به صورت پایلوت در ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی قهیز فریدن و چهارصد کیلوگرم پیاز موسیر و بیش از پنجاه کیلوگرم بذر کلوس در طرح های مرتعداری سطح شهرستان و با نظارت مستقیم کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن کشت شد.
گفتنی است محصول موسیر بعد از گذشت سه سال و محصول کلوس بعد از گذشت پنج سال قابل برداشت خواهند بود و در این مدت قرق مناطق زیر کشت رفته الزامی است.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری