بازدید از پروژه های درحال اتمام آبخیزداری

مهندس امینی معاونت آبخیزداری استان اصفهان به همراه هیئت همراه از پروژه های در حال اتمام آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه در واقع در حوزه پارسل A5 بازدید کردند.