جلسه داخلی با همکاران اداره پیرامون مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال

جلسه داخلی  با همکاران واحدهای اداری به منظور بررسی و مشورت و استماع راهکارها و پیشنهادات پیرامون مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به منظور طرح در جلسه آتی شورا برگزار شد.