برگزاری جلسه داخلی با همکاران اداره

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن جلسه ای جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی همکاران مجموعه پیرامون موضوعات مطروحه و مصوبات جلسه شورای هماهنگی برگزار شد.