زمین لغزش

زمین لغزش
زمین لغزش:
حرکت توده ای از مواد تشکیل دهنده زمین, از یک شیب به سمت پایین را زمین لغزه می نامند.
·        از رانندگی در مناطقی که احتمال اغزش زمین در آنها هست دوری کنید. چرا که خطر بروز لغزش های بعدی نیز وجود دارد.
·        ساختمان ها را نزدیک شب های تند , لبه های کوه , راه های آب و سیلاب نسازید.
·        ترک محل و خارج شدن از مسیر جریان گل و لای و زمین لغزش بهترین افدام است.
·        به هنگام زمین لغزش , اگر فرصت پناه بردن به جای امنی فراهم نیست , داخل ساختمان بمانید.
·        هنگام رانندگی بسیار مراقب باشید دیوارهای خاکی کنار جاده بسیار در معرض لغزش زمین هستند.