بهربرداری از محصولات فرعی مرتعی (کتیرا) در شهرستان فریدن
کار بهربرداری از محصول کتیرا از گون خرمنی زرد از عرصه های مراتع شهرستان از اوایل     تابستان سال جاری باتوجه به دستورالعمل های ابلاغی و براساس اولویت عملیات بهربرداری از مراتع مجاز اعلامی در سال جاری با الویت اعضای محترم شورای اسلامی روستایی و در قالب انعقاد قرارداد محول شده است تعداد 2 سامانه عرفی به مساحت تقریبی 750 هکتار و با برآورد تقریبی 2600 کیلوگرم محصول استحصالی در حال حاضر مورد بهربرداری قرار گرفته که بهره مالکانه (حقوق دولتی) 60 ميليون ریال تعیین شده است وقیمت بازاری آن بالغ بر 1 ميليارد و 820 ميليون ریال بر آورد شده است قیمت هر کیلو گرم کتیرا از نوع خرمنی 550000 ریال و قیمت بازاری آن حدود 700000ریال می باشد و در حال حاضر بهره برداری از کتیرا در سال جاری زمینه اشتغال تعداد 40 نیرو به مدت 75 روز را فراهم نموده است شایان ذکر است در شهرستان فریدن مساحت 25000 هکتار از عرصه های مراتع که دارای طرح بهربرداری ار محصولات فرعی و بوده وقابلیت برداشت کتیرا را دارا بوده که به دلیل استمرار خشکسالی چندین ساله امکان بهربرداری از آنها بطور همزمان میسر نبوده و باتوجه به شرایط اقلیمی حاکم و میزان بارندگی سالیانه و رعایت اصول فنی بصورت متناوب مورد بهربرداری قرار می گیرد وپس از هر دوره بهربرداری به مدت 3 سال محدوده قرق و مجوز بهربرداری آن صادر نخواهد شد تا گیاهان مولد نسبت به ترمیم و بازسازی و تجدید حیات فرصت کافی داشته باشند.