برگزاری اولین جلسه کمیسیون ماده واحده

اولین جلسه رسیدگی به اعتراض معترضین در پلاک دیمزار جنوبی شهر داران با حضور کلیه اعضای کمیسیون ماده واحده برگزار و بازدید معاینه محل نیز صورت پذیرفت.