بازدید مهندس امینی معاونت آبخیزداری استان و هیئت همراه از محدوده پخش سیلاب شهر دامنه

در راستای بررسی اولیه درخواست نماینده موسسه روستاگل ، مهندس امینی  معاونت آبخیزداری استان و هیئت همراه از محدوده پخش سیلاب شهر دامنه بازدید کردند.