چهارمین جلسه کمیسیون ماده واحده

چهارمین جلسه کمیسیون ماده واحده رسیدگی به اعتراض اشخاص به ملی شدن اراضی با حضور تمامی اعضا در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن برگزار شد.