برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده در محل اداره منابع طبیعی شهرستان فریدن

پنجمین جلسه کمیسیون ماده واحده رسیدگی به اراضی اعتراضی اشخاص با حضور تمامی اعضاء در محل اداره برگزار و از محل مورد نظر بازدید میدانی بعمل آمد.