برگزاری ششمین جلسه کمیسیون ماده واحده

ششمین جلسه رسیدگی به اعتراضات معترضین به اجرای مقررات با حضور قاضی و اعضای کمیسیون ماده واحده برگزار و در ادامه بازدید و معاینه محل انجام شد.