برگزاری پیش جلسه تحویل و تحول اراضی ملی داخل و خارج از حریم شهر

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن پیش جلسه ای با موضوع تغییر نمایندگی اسناد اراضی ملی داخل و خارج از حریم شهر به دستگاه های مربوطه با حضور مهندس موحدی نماینده اداره کل منابع طبیعی ، ریاست و کارشناسان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی شهرستان های فریدن ، فریدونشهر ، بوئین میاندشت و چادگان در محل اداره منابع طبیعی شهرستان فریدن برگزار شد.