برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون ماده واحده

امروزسه شنبه مورخ 1400/10/07 هفتمین جلسه رسیدگی به اعتراضات معترضین به اجرای مقررات  قانون با حضور قاضی و اعضای کمیسیون ماده واحده برگزار و در پایان بازدید معاینه محل صورت گرفت.