برگزاری جلسه طرح های موضوع ماده 3

برگزاری جلسه طرح های موضوع ماده ۳ باحضور کارشناسان استانی عضو کارگروه آقایان مهندس شمس و شهبازی به منظور تعیین تکلیف نهایی وضعیت بادامکاری های سنواتی روستای خویگان سفلی در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن برگزار شد.