عوامل بیولوژیک

عوامل بیولوژیک
عوامل بیولوژ یک:
عوامل بیولوژیکی تحت عنوان تسحیلات ویروسی , باکتریایی و سمی باعث کشته شدن , ناتوانی و مصدومیت در افراد, احشام و آسیب به محصولات کشاورزی می شوند.اگر موارد غیر معمول و مشکوک در نزدیکی خود مشاهده کردید:
·        به سرعت از محل دور شوید.
·        بدن خود را با آب وصابون ,تمیز بشویید.
·        برای کسب تکلیف و راهنمایی گوش به زنگ رادیو و تلویزیون باشید.
·        لباس ها را از تن درآورده و همراه با لوازم شخصی داخل یک کیسه قرار دهید.
·        مراقب بسته ها و نامه های مشکوک باشید چرا که ممکن است حاوی مواد منفجره , شیمیایی یا بیولوژیکی باشند.
 
چه نکاتی قابل توجهی در مواجهه با بسته های مشکوک وجود دارد؟
·        بسته غیره منتظره بوده یا از فردی ناشناس برای شما ارسال شده است.
·        آدرس فرستنده وگیرنده ,نا مشخص وغیره قابل بررسی است.
·        بسته به علت وجود سیم یافویل آلومنیومی ,برجستگی, بو وعطر خاص یا لکه و رنگ دارد.
·        دارای وزنی غیر معمول یا شکلی عجیب است.